Školní poradenství

                         

       Školní poradenské pracoviště Základní školy Olomouc - Nemilany.

Naše školní poradenské pracoviště ZŠ Nemilany Olomouc (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. ŠPP se v souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. sestává ze školní metodičky prevence, výchovné poradkyně, speciální pedagožky a tým doplňuje i školní psycholožka. Úzce spolupracujeme s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a samozřejmě i se zákonnými zástupci žáků či s dalšími odborníky, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků.


Naše ŠPP se pravidelně schází každý týden a s pokorou se věnuje všem podnětům, které vyplynou z potřeb školy a které spadají do našich kompetencí. Mezi naše hlavní hodnoty patří to, abychom zajistili důvěrnost veškerého jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Naším cílem je, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla otevřená a problém jednotlivých žáků byl řešen včas a komplexně. Naším cílem je také vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů jak ve vzdělávání, tak v osobním a sociálním vývoji žáků. Zároveň chceme preventivně problémům předcházet a zkvalitňovat tak klima nejen samotných tříd, ale také celé školy. Pocit bezpečí je něco, co si přejeme pro každého, kdo navštěvuje naši školu. Povinná školní docházka je základním kamenem pro další osobností růst a vývoj dítěte. V průběhu tohoto období se objevují různorodá témata, která odpovídají vývojovému stádiu jedince. S každým z žáků se poprvé setkáme v období jeho mladšího školního věku a loučíme se v období pubescence a dospívání. Uvědomujeme si, jaký vliv může základní vzdělávání na jednotlivce mít, a to ať už jde o jeho psychickou, sociální či vztahovou stránku. Proto je pro nás důležité, abyste věděli, že v našem zájmu jsou na prvním místě právě žáci a jejich rodiče či zákonní zástupci obecně.


Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny

Pro zákonné zástupce

úterý 13:30 - 15:00
středa 8:40 - 10:25
objednání na jiný termín prosím přes email

Pro žáky

čtvrtek 9:25 - 9:40

Kontakt

Mgr. Tereza Reimerová
reimerova@zsnem.cz

Základní náplň práce

 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Koordinace vytváření plánů podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané.
 • Spolu se členy ŠPP řešení konfliktních situacích ve škole.

Metodička prevence

Konzultační hodiny

středa 13:30 - 14:30

Kontakt

Mgr. Střítecká Lucie
stritecka@zsnem.czZákladní náplň práce

 • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Zajišťování programů, přednášek, aktivit pro třídní kolektivy.
 • Sledování projevů rizikového chování, spolupráce s členy týmu ŠPP při řešení vzniklých situací.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd.
 • Komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Školní psycholožka

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě

Přítomnost na pracovišti

pondelí od 12:30
úterý 7:00 - 15:00
středa 7:00 - 15:00

Kontakt

Mgr. Barbora Kryštofová
krystofova@zsnem.cz

Pracoviště se nachází v suterénu hlavní budovy ZŠ Nemilany, první dveře vpravo.

Základní náplň práce

 • Konzultační, poradenské a intervenční práce.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Depistáž specifických poruch učení a nadání.
 • Individuální případová práce s žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Podílí se na koordinaci preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

Speciální pedagožka

Konzultační hodiny

čtvrtek 13:30 - 14:30

Kontakt

Mgr. Jana Skotáková
skotakova@zsnem.cz

Základní náplň práce

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni.
 • Krátkodobou i dlouhodobou individuální práci se žákem.
 • Úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy, koordinaci a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.