Historie školy

Historie obce Nemilany a Slavonín

První historická zmínka o existenci Nemilan podává listina z roku 1141, některé prameny však hovoří již o roce 1131, kdy měla být obec součást olomoucké kapituly. Až v roce 1410 se znovu objevuje zmínka, tentokrát o obci jménem Nimlau.

Slavonín

Slavonín je významná obec ležící na souběhu pěti cest. Jde o obec českou. Název je odvozen od kmenového velmože Slavoně, z doby Velkomoravské říše (Slavonín). Od roku 1480 se uvádí pod dnešním názvem Slavonín. Roku 1850 se začíná rozvíjet průmysl a roku 1885 je zde založena první cihelna. Obyvatelé zde převažovali německé národnosti. Češi byli v malé menšině zastoupeni 4% – 6%.

Kyselov

První zmínka se objevuje v latinském textu z roku 1364, kdy král Jiří z Poděbrad věnoval tuto obec měšťanu Erlhauptovi a jeho žena – vdova ji v roce 1481 prodala městu Olomouci. V roce 1920 byla v pronajaté místnosti městské cihelny otevřená česká škola. O rok později – 21. 8. 1921 byla postavena nová školní budova v Nemilanech (u vlakové zastávky), do které chodily i děti z Kyselova.

Tereziánská školská reforma, uskutečněná Rakouskem – Uherskem od r. 1774, vymezila tři druhy základních škol. A tak se i škola ve Slavoníně dočkala v roce 1796 své vlastní budovy. Byla zde ale vždy jen škola obecná. V roce 1903 byla zvýšena o patro a v takové podobě zůstala až do dnešní doby. V posledních třech letech prošla velkou rekonstrukcí (nové topení, sociální zařízení, výměna veškerého nábytku, včetně ŠD atd.)

Nemilany patřily ke slavonínské farnosti – ke kostelu sv. Ondřeje, ale v letech 1825 až 1826 si nemilanští postavili vlastní kapli sv. Jana a Pavla, čímž se částečně osamostatnili, a tak roku 1834 vzniká škola i zde.
V roce 1861 nechali obecní představitelé postavit novou školní budovu a o pár let později ještě jednu vedle ní. Šlo o školu německou. Převahu obyvatelstva tvořili Němci a pouze 5% bylo českých občanů. Počátkem školního roku 1921/22 byla otevřena i mateřská škola, do které se zapsalo 12 dětí. Složení obyvatel bylo v této části roku 1930 převážně německé národnosti (přesný počet 1919 proti 281 Čechů).
Za okupace mezi lety 1939 – 1945 nebylo v Nemilanech a okolí českých škol. Obě školní budovy byly používány německou obecní školou. Během zimy 1944 se do budov škol nastěhovali zákopníci, kteří si zde zřídili stanoviště. Budova i celý areál školy byl značně poškozen. V okolí statní menšinové školy se umístilo německé dělostřelectvo a odstřelovalo bránící se Olomouc.
Konec nastal v ranních hodinách dne 9.5.1945, kdy se Nemilany jako jedna z posledních obcí dočkala osvobození. Po násilném nuceném odsunu Němců ubylo v Nemilanech celých 565 obyvatel.

  • Vybudováním českých škol v Nemilanech byl pověřen řídící učitel v.v. František Stehlík.
  • Dne 19. srpna 1945 proběhla slavnost „otevření českých škol” v Nemilanech.
  • Mateřská škola byla během prázdnin 1945 umístěna ve spodní části radnice (nyní Raisova ulice), kde bylo umístěno 42 dětí.